دوره ها

دوره آموزشی مدیریت هیئت های مذهبی

نام دوره: دوره آموزشی مدیریت هیئت های مذهبی   مخاطبین دوره: مسئولین هیئت های مذهبی   تعداد ساعات: 24 ساعت   سرفصل های دوره: مدیریت