هماهنگی هیئت های مذهبی مهاجرین افغانستانی استان قم

ثبت نام هیئت های مذهبی افغانستانی مقیم استان قم

لطفا اطلاعات فرم را با دقت تکمیل نمائید

ثبت هیئت های مذهبی مهاجرین افغانستانی
نوع هیئت(Required)
نوع محل(Required)
مشخصات مسئول هیئت
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB.
عکس 3 در 4
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB, Max. files: 3.
  حداکثر حجم فایل 1mb
  هیئت امنا(Required)
  نام و نام خانوادگی
  مسئولیت
  شماره مدرک
  شماره تماس
   
  روحانیون
  نام و نام خانوادگی
  تحصیلات
  شماره مدرک
  شماره تماس
   
  مداحان
  نام و نام خانوادگی
  تحصیلات
  شماره مدرک
  شماره تماس
   
  در صورتی که هیئت گردشی می باشد آدرس کنونی را بنویسید