دوشنبه 3 آبان 1400 برابر با Monday, 25 October , 2021

اخبار

در سوگ معلم انسانیت

کرونا جان معلم فداکار فرحناز عاقل را هم گرفت؛ کسی که انسان دوستی و محبت بی مرز او زبان زد گردید، اما خاطره عشق به

مهاجرین امریکا

مهاجرین و شکل گیری امریکای جدید

آخرین سرشماری برگزار شده در امریکا نشان می دهد بافت جمعیتی این کشور و به تبع آن مسائل فرهنگی و سیاسی آن در دهه های